Primarul Comunei Corcova.

La data de 27.09.2020 a fost ales Primarul Comunei Corcova in persoana d-ului Giubega Ion.Cetatenii comunei Corcova au ales in majoritate atat candidatul pentru functia de primar cat si candidatii pentru consiliul local din partea PNL.

Mai multe informatii...

Agricultura

Factorii naturali, în strânsă legătură cu condiţiile social economice se reflectă în mod direct asupra activităţii economice din comună. În comună se practică, cu precădere agricultura însoțită de unele îndeletniciri anexe.

Agricultura se dezvoltă în strânsă legătură cu creșterea animalelor care a cunoscut o pondere importantă în economia gospodăriei sătești, în special în anii de după revoluție.Terenurile sunt roditoare, existând totuși preocupare din partea locuitorilor pentru menținerea fertilității prin administrarea îngrășămintelor natural și chimice.

Terenul agricol este favorabil culturii de porumb, grâu, orz, legume, viță de vie, şi creşterii animalelor.

Situaţia terenurilor din comună se prezintă astfel: suprafaţa teritorial administrativă a comunei este de 7532 ha din care 217 ha teren intravilan și 7322 ha teren extravilan. Suprafața deținută de terenul agricol este de 4414 ha.

Analizându-se structura fondului funciar pe categorii de folosință se dinsting următoarele suprafețe (ha):Teren arabil 2518, Pășuni 1388, Fânețe 414, Păduri 2069, Livezi 20, Vii și pepiniere viticole 74, Luciu de apă 80, Teren neproductiv 240, Necesar împădurire 240, Din total în proprietate privată 240.

Suprafața cea mai mare este ocupată de terenul arabil în procent de 36,8% urmată de suprafața ocupată de pădure. La polul opus se află suprafața ocupată de livezi cu 0,2%.

Producţia Vegetală

Terenul arabil are o pondere de 36,8% din suprafaţa comunei și este favorabil culturilor de porumb, grâu, orz, floarea soarelui, etc.

Pe raza comunei Corcova există 1 societate agricolă și 1 specialist agricol în cadrul primăriei. Asocierea proprietarilor de terenuri permite aplicarea unei agriculturi moderne, cu rezultate de producţie bune.

În anul 2014 suprafața cultivată a fost de 1868 ha după cum urmează: Porumb 905 ha, Grâu 795 ha, Orz 168 ha.

Aşa cum rezultă din datele de mai sus suprafața cea mai mare este ocupată de porumb cu un procent de 48%, urmată de grâu cu 43% iar la polul opus este orzul cu un procent de 9%.

Zootehnia

Creşterea animalelor în special a bovinelor, ovinelor și caprinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi există potențial pentru realizarea de producții care să acopere necesarul intern și care să aducă un aport considerabil, prin export, la veniturile producătorilor.

Interdependența dintre agricultură și creșterea animalelor este puternică, sectorul zootehnic prezentându-se la un nivel bun atât din punct de vedere al numărului de animale, cât și din punct de vedere al produselor obținute pentru consumul propriu și valorificarea produselor pe piață.

Suprafaţa de păşuni este de 1.388 ha iar cea de fânețe de 414ha.

La nivel național se observă o diminuare a efectivului de animale față de anii trecuți, datorită, insuficientei nutrețurilor și respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri, vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală, lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu, disjuncţia între animal, pământ şi muncă, seceta, etc.

Efectivul de animale conform centralizatorului este următorul: Bovine 1157, Ovine și Caprine 1591, Cabaline 390, Porcine 2800, Păsări 13000, Familii de albine 500, Iepuri de casă 50.

Predomină categoria de păsări cu un procent de 66,7%, iar la polul opus avem iepurii de casă cu un procent foarte scăzut de 0,5%.

Pomicultura

La nivel naţional, în ultimii ani sectorul pomicol a fost într-un declin constant, cu consecinţe negative nu doar asupra dezvoltării economice a mediului rural.

În comuna Corcova pomicultura este slab aspectată cu o suprafață de 20 ha cultivată cu pruni. Pomii fructiferi se găsesc mai mult în gospodăriile locuitorilor doar pentru consumul propriu (meri, peri, cireși, vișini, gutui etc).

Viticultura

Zonele de deal ale judeţului se dovedesc prielnice pentru culturile de viţă de vie, astfel că Mehedinţiul se poate lăuda cu podgorii şi crame renumite în zonele de deal ale judeţului şi se dovedesc prielnice pentru culturile de viţă de vie. Oprişor, Corcova, Stârmina şi Vânju Mare sunt nume cu rezonanţă atât în ţară, cât şi în afara graniţelor ei, acolo unde vinurile olteneşti desfată gusturile pretenţioase.

Podgoria Mehedinți grupează 56 de localități răspândite pe aproape întreg teritoriul județului Mehedinți sub paru denumiti (branduri) zonale și ocupă 7.093 ha cu o producție de 149.704 hl (producție medie la ha 22,6 hl). Aproape 10.000 de hectare de teren care se pretează la cultivarea viţei de vie.

Podgoria Corcova este așezată în partea de sud-vest a României, în județul Mehedinți, Oltenia și cuprinde 55 de hectare pe care au fost replantate soiuri tradiționale ale locului, incluse în soiurile autorizate DOC Mehedinți-Corcova: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră, Muscat Ottonel, Chardonnay, Sauvignon Blanc, precum și un soi nou, Syrah.

Podgoria Corcova a cunoscut gloria ca moșie a prințului Anton Bibescu, la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. Începând cu anul 2005, o parte a podgoriei familiei Bibescu este deținută de Viticola Corcova și este o proprietate Michel Roy & Șerban Dâmboviceanu. Noii proprietari își propun să redea Corcovei prestigiul de odinioară.

Vinurile Corcova Roy & Dâmboviceanu sunt speciale și au acel «gout du terroir», pentru că aici se întrunesc toate elementele necesare: un climat temperat-continental cu influențe mediteraneene – veri calde și secetoase, ierni blande, cu precipitații accentuate; solurile cu o structură litologică variată și o mineralitate bogată, specifice Piemontului Motrului, parte a celei mai mari unități piemontane din țară, Piemontul Getic; vița de vie nobilă cu soiurile potrivite, furnizată de Pepinieres Hebinger și munca atentă și responsabilă a echipei Corcova Roy & Dâmboviceanu.

Cramele construite de prințul Anton Bibescu au fost refăcute complet în perioada 2008 – 2009. Cramele au fost dotate cu utilaje și echipamente moderne care înlesnesc procesarea, conform standardelor europene. În momentul de față, au loc extinderi ale plantațiilor de viță de vie prin programul de reconstrucție și reconversie al plantațiilor viticole, fonduri UE.

În afară de cele 55 de ha de viță de vie nobilă deținute de cramele Corcova în comună se găsesc 74 de ha de vță de vie hibridă.

Legumicultura

La nivel național, necesarul de consum nu este încă asigurat din resursele interne și nu reușesc să acopere necesarul de legume timpurii deoarece suprafaţa de sere este în scădere, iar cea de solarii nemodernizată, aflată încă în stadiu gospodăresc.

În comuna Corcova legumicultura se practică pe o suprafaţă de 68 ha cultivată cu: 30 ha varză, 38 ha tomate. Pe suprafețe mai mici în gospodăriile locuitorilor se mai cultivă pentru consumul propriu: cartofi, ardei, morcovi, etc.

Silvicultura

Fondul forestier este de 2069 ha şi reprezintă 30,2% din suprafaţa teritoriului administrative al comunei Corcova.

Se dorește împădurirea a 240 ha teren neproductiv aflat în proprietate privată. În această unitate geografică vegetați naturală se înscrie în zona stejarilor submezofili – termofili (păduri de cer și gârniță). Sunt prezente și specii de influență submediteraneană, cu tufișuri alcătuite din elemente termofile: liliacul sălbatic, cărpinița, mojdreanul. Specii de arbuști dintre care cele mai des întâlnite sunt: porumbarul, alunul, cornul, iedera agățătoare.

 
Skip to content